Zakres działań Zakres działań

Do zadań Sekcji Zakupów należy w szczególności: Do zadań Sekcji Zakupów należy w szczególności:

 

 1. prowadzenie rozeznania o producentach, hurtowniach zamawianych towarów;
 1. sporządzanie i składanie, na zlecenie kierowników jednostek UJ, wniosków wraz z załącznikiem ilościowo-wartościowym do Działu Zamówień Publicznych o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy i usługi;
 1. przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia oraz załączników do SIWZ (sukcesywne dostawy);
 1. dokonywanie bieżących zakupów materiałów dla jednostek UJ na podstawie umów o sukcesywne dostawy
 1. realizowanie zakupów materiałów i usług do wartości nieprzekraczającej kwoty wymienionej wart. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na zlecenie jednostek UJ;
 1. załatwianie reklamacji jakościowych zrealizowanych zakupów;
 1. przygotowywanie i wysyłanie zamówień do dostawców z wykorzystaniem modułu SAP MM;
 1. prowadzenie korespondencji związanej z realizacją  negocjowanie cen terminów innych warunków z kluczowymi kontrahentami;
 1. kontrola prawidłowości składanych zamówień i realizowanych zakupów;
 1. weryfikacja faktur dotyczących bieżących zakupów pod kątem zgodności ze złożonym zamówieniem i umową;
 1. kontrola stanu realizacji zawartych umów;
 1. rejestracja umów przetargowych w module SAP MM;
 1. prowadzenie bazy danych Indeksów Materiałowych;
 1. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej zakupionych materiałów i usług;
 1. udzielanie zainteresowanym jednostkom informacji o możliwościach zakupu sprzętu i materiałów, cenach ilościowych dotyczących zamówień handlowych