Przejdź do głównej treści strony

Instrukcje SAP MM Instrukcje SAP MM

Instrukcje SAP - Gospodarka materiałowa (wszystkie) Instrukcje SAP - Gospodarka materiałowa (wszystkie)

https://www.sapiens.uj.edu.pl/instrukcje_gospodarka

Jeżeli faktura ma zostać wprowadzona do roku 2023 to należy:
 
-tworząc zapotrzebowanie w ME51N, po wybraniu materiału, ale przed wpisaniem dekretacji w zakładce "ilości i terminy" zmienić wszystkie trzy daty na 31-12-2023 albo co najmniej datę w polu "Data ZgłZapotrz"
 

-otrzymany na maila komunikat "Na podstawie zarejestrowanego w systemie zgłoszenia zapotrzebowania ... system nie mógł utworzyć zamówienia ..." - proszę przesłać na adres grzegorz.furmanek@uj.edu.pl 

Wydruk zamówienia do PDF:

W podglądzie zamówienia ME23N u góry klawisz "Podgląd wydruku" - w otwartym oknie na dole 3 ikona "podgląd wydruku" i można zapisać do PDF.

Przenoszenie zamówień na 2024

https://www.sapiens.uj.edu.pl/Komunikaty_538_Komunikat_w_sprawie_przenoszenia_nierozliczonych_oblig_na_2024_r___dotyczy_jednostki_gospodarczej_UJKR

Zgłoszenie zapotrzebowania w referencji do kontraktu Zgłoszenie zapotrzebowania w referencji do kontraktu

Załącznik do Wniosku DZP Załącznik do Wniosku DZP

Zgodnie z zarządzeniem nr 57 Rektora z dnia 5 maja 2017 roku wszelkie zmiany kwoty lub źródła na podpisanym już wniosku do DZP (dla zakupów spoza kontraktów) wymagać będą dodatkowych dokumentów.

W załączniku » znajduje się schemat postępowania w zależności od momentu, w którym zaistniała konieczność zmiany kwoty lub źródła finansowania.

Po dokonaniu zmian w systemie należy wydrukować załącznik do wniosku do DZP » i przekazać do podpisów wraz z zaakceptowanym wcześniej wnioskiem do DZP.

Procedura zmiany kwoty lub źródła finansowania przy zaakceptowanym wniosku DZP Procedura zmiany kwoty lub źródła finansowania przy zaakceptowanym wniosku DZP

PZP UJ - zakupy PZP UJ - zakupy

Procedura dokonywania zakupów ze środków publicznych:

1. Dopuszcza się uproszczoną procedurę weryfikacji rynku (bez konieczności jej dokumentowania) w przypadku zakupów do kwoty 3 500 PLN, w której rozpoznania można dokonać telefonicznie, przez portal internetowy lub w inny dowolny sposób; w takich przypadkach na dokumencie potwierdzającym zakup nalezy umieścić oświadczenie zamawiającego: „Przed realizacją zamówienia dokonano weryfikacji rynku” lub uzasadnić wybór danego wykonawcy.

2. W przypadku zamówień o wartości poniżej kwoty 20.000 PLN nie ma obowiązku sporządzania wniosku do Działu Zamówień Publicznych. Dokumentację z przeprowadzonego rozeznania rynku należy dołączyć do dokumentu potwierdzającego zakup. Dopuszcza się możliwość rozeznania rynku przez: zebranie ofert w postaci wydruków ze stron internetowych, katalogów, e-maili itp. od co najmniej trzech wykonawców, o ile liczba wykonawców na rynku nie jest ograniczona lub należy uzasadnić wybór konkretnego dostawcy.

3. Jeżeli wartość zamówienia przekracza 20.000 PLN, przed złożeniem wniosku do Działu Zamówień Publicznych wnioskodawca zobowiązany jest do przygotowania zaproszenia do złożenia ofert zawierającego co najmniej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, termin realizacji, warunki płatności, termin i miejsce składania ofert oraz do przedstawienia go co najmniej trzem wykonawcom prowadzącym działalność o profilu i zakresie pozwalającym na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem zasad zdrowej konkurencji i równego traktowania wykonawców lub do uzasadnienia wyboru konkretnego dostawcy. W sytuacji, gdy specyfika i charakter zamówień wymagają zawarcia pisemnej umowy (na przykład: usługi wydawnicze, zakup praw autorskich, usługi projektowe, zakup programów i licencji, sprzętu o znacznej wartości itp.) do zaproszenia zaleca się dołączyć zaopiniowany przez Zespół Radców Prawnych UJ, projekt umowy lub jej istotne postanowienia, chyba że projekt jest wzorem stanowiącym załącznik do zarządzenia lub wcześniej zaakceptowanym przez Zespół Radców Prawnych UJ.

Zaproszenie należy przygotować w formie pisemnej i skierować do wykonawców drogą tradycyjną lub elektroniczną . Odpowiedzi na zaproszenie powinny zostać złożone pisemnie i przesłane drogą tradycyjną lub elektroniczną.

Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego protokołu (wzór nr 3) zawierającego wskazanie wybranego dostawcy wraz z uzasadnieniem wyboru. Protokół należy załączyć do wniosku. Jeśli zamówienie może być wykonane tylko przez jednego dostawcę, nie ma konieczności dołączania protokołu, ale niezbędne jest uzasadnienie zlecenia realizacji zamówienia temu wykonawcy.

4. Wszelkie zakupy których szacunkowa wartość przekracza kwotę 30 000 euro netto finansowane ze środków publicznych, realizowane są przy współudziale DZP na zasadach i w trybie określonym w ustawie PZP albo w ustawie o zasadach finansowania nauki z wyjątkiem zamówień wyłączonych z zakresu zastosowania ustawy PZP.

5. Jeżeli wydatki następują z projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych np. Unii Europejskiej, grantów itd. w których przewidziano inne regulacje dotyczące procedur wydatkowania środków i ich dokumentowania, stosuje się zasady ujęte w tych regulacjach.