Ważne zmiany od 1 marca 2023 dotyczące przesyłek lotniczych do UE lub Irlandii Północnej, Norwegii i Szwajcarii lub transportowanych drogą lotniczą przez te terytoria  w związku z wprowadzeniem w UE procedury Import Control System 2 (ICS2)

Od 1 marca 2023 r. ,w związku z wprowadzeniem w UE procedury Import Control System 2 (ICS2), wszystkie przesyłki lotnicze do UE lub Irlandii Północnej, Norwegii i Szwajcarii lub transportowane drogą lotniczą przez te terytoria  muszą posiadać w dokumentacji dołączonej  przez nadawcę do przesyłki następujące  dane:

-Co najmniej sześciocyfrowy kod ujednoliconej taryfy celnej (HS code/ Harmonized tariff code) dla każdej pozycji w przesyłce;

-Dokładny opis towaru dla każdej pozycji w przesyłce z ilością i wartością

- poniższe pełne dane adresowe Uniwersytetu Jagiellońskiego jako  oficjalnego importera/eksportera

z podanym Numerem EORI (Economic Operator Registration and Identification) :

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, ul. GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓW, POLAND;

Numer EORI: PL675000223600000

- określone przez Nadawcę warunki dostawy (Terms Of Delivery) według INCOTERMS 2020

Informacje te należy wpisać w odpowiednim polu aplikacji spedycyjnej używanej przez nadawcę do wypełniania listu przewozowego i faktury handlowej

 

Zasady te dotyczą wszystkich towarów (poza dokumentami),niezależnie od wartości.

Wszelkie dotychczasowe zasady odpraw celnych i zakupów towarów z krajów spoza UE pozostają bez zmian.

Źródła/Referencje:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0_en

Important changes from March 1, 2023 for air shipments to the EU or Northern Ireland, Norway and Switzerland or transported by air through these territories due to the introduction of the Import Control System 2 (ICS2) procedure in the EU

From March 1, 2023, due to the introduction of the Import Control System 2 (ICS2) procedure in the EU, all air shipments to the EU or Northern Ireland, Norway and Switzerland or transported by air through these territories must have the documentation attached to the shipment by the sender the following data:

- At least a six-digit HS code/ Harmonized tariff code for each item in the shipment;

- Accurate description of the goods for each item in the shipment with specified quantity and amount.

- the following full address details of the Jagiellonian University as the official importer/exporter

with the given EORI number (Economic Operator Registration and Identification):

JAGIELLONIAN UNIVERSITY, ul. GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓW, POLAND;

EORI number: PL675000223600000

- terms of delivery specified by the Sender (Terms Of Delivery) according to INCOTERMS 2020

This information should be entered in the appropriate field of shipping application used by the sender for completing bill of loading and the commercial invoice

These rules apply to all goods (except documents), regardless of value.

All existing rules for customs clearance and purchases of goods from non-EU countries remain unchanged.

Resources/ References:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0_en

 

Ważne: Przypomnienie o zasadach odpraw celnych i zakupów towarów z krajów spoza UE

 
Z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej. Wprowadzone zmiany polegają m.in. na tym, że zniesiono zwolnienie z podatku VAT dla importu przesyłek o wartości nieprzekraczającej 22 euro.
W związku z wprowadzonymi zmianami każda przesyłka spoza Unii Europejskiej wymaga odprawy celnej.
Przypominamy, że jednostką odpowiedzialną za dokonywanie odpraw celnych dla wszystkich jednostek UJ (bez CMUJ) jest Dział Zaopatrzenia. Odprawy celne dokonywane są przez upoważnione przez Uniwersytet Jagielloński agencje celne we właściwych Urzędach Celno-Skarbowych. Na podstawie dokumentów przygotowanych przez pracowników Działu Zaopatrzenia w oparciu o informacje otrzymane drogą e-mailową od odbiorców przesyłek 
z jednostek UJ.
Przed złożeniem zamówienia zaleca się kontakt z Działem Zaopatrzenia Sekcją Aparatury w celu weryfikacji oferty pod kątem możliwości sprowadzenia towaru na terytorium Polski.
W przypadku gdy zakupu dokonano z pominięciem Działu Zaopatrzenia, jednostka zamawiająca zobowiązana jest dostarczyć – przed odprawą celną – następujące dokumenty:
 
1) Fakturę wystawioną przez kontrahenta na Uniwersytet Jagielloński, która powinna zawierać:
 
pełne oficjalne dane adresowe UJ – UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, ul. GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓW;
określone przez Nadawcę warunki dostawy (Terms Of Delivery) według INCOTERMS 2020;
opis towaru wraz z wartością i ilością kupowanego towaru oraz z określeniem waluty płatności;
koszty dostawy ujęte w osobnej pozycji na fakturze;
 
2) Polski opis towaru z uwzględnieniem informacji:
co to za towar;
z jakiego materiału jest wykonany;
do czego służy / do jakiego urządzenia;
 
3) Inne wymagane do odprawy celnej dokumenty:
deklaracja zgodności CE (dla aparatury);
karty charakterystyki / MSDS (dla odczynników);
inne – pozwolenia od służb weterynaryjnych lub fitosanitarnych, badania sanitarne i in. 
(w zależności od rodzaju zakupionego towaru). 
 
Faktury nie zawierające wyżej wymienionych danych nie będą mogły posłużyć do odprawy celnej. Takie przesyłki mogą zostać odprawione jako przesyłki prywatne i tak też będą traktowane przez Uniwersytet Jagielloński.
 
Brak wymaganych przez Służby Celne w/w dodatkowych dokumentów koniecznych do odprawy celnej może spowodować brak możliwości odprawy zamawianych produktów, wysokie kary finansowe, a nawet zniszczenie przesyłki na koszt Zamawiającego.
 
Samodzielne przesłanie do Agencji Celnych informacji dotyczących zakupionych towarów może skutkować błędami w odprawach celnych, zaniżeniem kwoty należności celnych, a w konsekwencji koniecznością wielomiesięcznego oczekiwania na korektę dokumentów celnych.
 
W przypadku otrzymania informacji o przesyłkach wymagających odprawy celnej od firm kurierskich lub Poczty Polskiej prosimy o pilny kontakt z Działem Zaopatrzenia.
 
Po zakończeniu odprawy celnej i uregulowaniu należności celno-podatkowych, urząd celno-skarbowy dopuszcza towar do obrotu na terytorium RP. Przesyłka wraz z dokumentacją dostarczana jest do jednostki UJ dokonującej zakupu. 
W przypadku otrzymania przesyłki z pominięciem urzędu celno-skarbowego jednostka UJ, która dokonała zakupu w imieniu Uniwersytetu, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Działu Zaopatrzenia, który występuje do właściwego urzędu celno-skarbowego z wnioskiem o określenie należności celno-podatkowych.
Załącznikami do wniosku są:
faktura zakupu wystawiona na Uniwersytet Jagielloński;
pełnomocnictwo udzielone dla kierownika Działu Zaopatrzenia;
potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa opłaconego przez jednostkę, której dostawa dotyczy;
informacja dotycząca towaru będącego przedmiotem wniosku;
list przewozowy;
potwierdzenie zapłaty za zakupiony towar lub inne wskazane przez urząd celno-skarbowy dokumenty (certyfikaty, pozwolenia itp.).
UWAGA – Brak prawidłowych danych na dokumencie dotyczącym zakupu może wykluczyć możliwość rozliczenia tego zakupu. Dowód zastępczy respektowany przez Dział Księgowości nie jest dokumentem wiążącym dla Urzędu Celno-Skarbowego.
Urząd celno-skarbowy po rozpatrzeniu wniosku wydaje decyzję o dopuszczeniu towaru do obrotu określającą kwotę należności celno-podatkowych. Decyzja jest wysyłana do jednostki UJ dokonującej zakupu w celu dokonania płatności w niej wskazanych. 


Zmiany w przepisach dotyczących przesyłek spoza UE o wartości poniżej 22 EUR

Z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadzono do  ustawy o podatku od towarów i usług  szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. zniesienia zwolnienia z podatku VAT dla importu  przesyłek o wartości nieprzekraczającej 22 euro.

Changes to the rules for shipments from outside the EU with a value of less than 22 EUR 

As of July 1, 2021, a number of changes regarding electronic commerce and import, the so-called small parcels to the European Union. The introduced changes concern, among others the elimination of the VAT exemption for the import of shipments with a value not exceeding EUR 22.

Ważne zmiany w procesach wysyłkowych pomiędzy Wielką Brytanią i UE


Od zakończenia okresu przejściowego w ramach Brexit, przypadającego 31 grudnia 2020 r. zmienią się procesy wysyłki towarów między Wielką Brytanią a Unią Europejską. 

Od 1 stycznia 2021 r. przesyłki między Wielką Brytanią a UE będą musiały przejść odprawę celną  i w tym celu konieczne będzie złożenie zgłoszenia celnego do procedury celnej, np. dopuszczenia towarów do obrotu w UE, wywozu lub tranzytu.


Important changes to shipping processes between UK and EU 


From the end of the Brexit transition period on December 31, 2020, the processes for shipping goods between the UK and the European Union will change. 
From 1 January 2021, shipments between the UK and the EU will have to clear customs, and for this you will need to submit a customs declaration for a customs procedure, e.g. for EU release, export or transit.

 

NOWE PRAWO UE W ZAKRESIE ZDROWIA ROŚLIN

Obsługa importu towarów pochodzenia roślinnego. System TRACES NT

 

Od dnia 14 grudnia 2019 r. w UE obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Zgodnie z tym rozporządzeniem każda przesyłka towarów pochodzenia roślinnego, regulowanych na podstawie przepisów fitosanitarnych UE jest obowiązkowo dokumentowana w unijnym systemie TRACES NT i  musi być zaopatrzona we wspólny zdrowotny dokument wejścia (Common Health Entry Document - CHED-PP.)

Dokument ten jest jednocześnie zgłoszeniem przesyłki do obowiązkowej granicznej kontroli fitosanitarnej (obowiązek zgłoszenia przesyłki do kontroli to co najmniej 24h przed faktycznym jej przybyciem , a w przypadku transportu lotniczego 6h).

 

W związku z powyższym przed planowanym zakupem towaru w kraju spoza UE prosimy  o kontakt  z Działem Zaopatrzenia  w celu przeprowadzenia zakupu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Odprawa celna przy imporcie towarów

 
Import do Polski towarów z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej wiąże się z obowiązkiem dokonania odprawy celnej. Przy imporcie towarów polega ona na: sporządzeniu zgłoszenia celnego, dołączeniu niezbędnej dokumentacji, uiszczeniu należności celnych
i podatkowych z tytułu przywozu towarów.

 

Za odprawy celne odpowiedzialny jest Dział Zaopatrzenia. Osobą upoważnioną przez Rektora UJ
do dokonywania odpraw i występowania z wnioskami o określenie należności celno-podatkowych w Urzędach Celno-Skarbowych jest kierownik Działu Zaopatrzenia. 
 
Przed planowanym zakupem towaru w kraju spoza UE prosimy koniecznie o kontakt  z Działem Zaopatrzenia  w celu sprawdzenia możliwości jego sprowadzenia do Polski i uzyskania informacji ws. orientacyjnej wysokości należności importowych.
 
Jeżeli powiadomienie o nadejściu przesyłki lub  przesyłka z towarem nadejdzie bezpośrednio do jednostki UJ bez dokumentu zakupu, należy bezzwłocznie poinformować o tym Dział Zaopatrzenia w celu podjęcia dalszych kroków mających na celu terminową realizację procedur.
 
Aby procedura odprawy przebiegła sprawnie, prosimy o przesłanie dokonanego przez Państwa tłumaczenia opisu zawartości towaru ujętego na fakturze oraz sprawdzenie czy załączona faktura jest prawidłowa, w szczególności w następujących aspektach:
 
Faktura posiada numer
Dane nadawcy i odbiorcy są prawidłowe
Dane towaru, jego ilość oraz wartość są zgodne z Państwa zamówieniem W celu prawidłowej taryfikacji towaru powinno się  określić, z jakiego materiału jest wykonany importowany towar oraz jakie będzie miał  zastosowanie. Jeżeli w przesyłce jest część urządzenia, prosimy napisać jakiego dokładnie. 
Gdy zawartością przesyłki są towary wymagające oznaczenia CE tj. podlegających ocenie zgodności w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności i do których stosują się odpowiednie przepisy unijne (np. dyrektywy : niskonapięciowa, kompatybilności elektromagnetycznej, dźwigowa, radiowa, ciśnieniowa, urządzeń pomiarowych, łodzi i jachtów rekreacyjnych, nieautomatycznych urządzeń ważących itp.), prosimy o nadesłanie deklaracji zgodności UE (wyroby medyczne, maszyny,  urządzenia radiowe, urządzenia telekomunikacyjne itp) należy załączyć Deklarację  Zgodności CE/UE. 
Na fakturze uwzględnione są koszty transportu – jako osobna pozycja lub jest prawidłowy Incoterms. W przypadku braku kosztów transportu bądź nieprawidłowego Incoterms – agencja celna zastrzega sobie prawo do zastosowania kosztów transportu zgodnie z opłatami IATA.
 
W przypadku gdyby załączone faktury nie były prawidłowe prosimy o jak najszybsze dostarczenie właściwych dokumentów, co pozwoli na uniknięcie zwłoki w odprawie, która mogłaby skutkować naliczeniem dodatkowych opłat za składowanie.
 
Informujemy, że agencje celne naliczają prowizję wykładowa  za zabezpieczenie należności celnych, która wynosi 2,5% ceł i podatków minimalnym limitem do zapłaty ustalonym wg cennika danej agencji (np. wg obecnie obowiązującego  cennika DHL jest to nie mniej niż 84,87 PLN brutto). 

 

 

Ważna informacja dotycząca składania zamówień na plazmidy w firmie Addgene

Zgodnie z wyjaśnieniami otrzymanymi z Głównego Inspektoratu Weterynarii przy zastosowanym nowym kodzie taryfy celnej 3002 90 50 kontroli weterynaryjnej podlegają „tylko patogeny i kultury patogenów dla zwierząt”. Jeśli produkty z Addgene są  niepatogenne dla zwierzat, procedura zakupu pozostaje bez zmian.

 

Important information about placing orders for plasmids at Addgene

 

According to the explanations received from the Chief Veterinary Inspectorate, with the new customs tariff code 3002 90 50 applied, "only pathogens and cultures of pathogens for animals" are subject to veterinary control. If the products from Addgene are non-pathogenic to animals, the purchase procedure remains unchanged.

 

Odprawy celne  towarów dokonywane za pośrednictwem agencji celnej UPS Polska Sp. z o.o.

Agencja celna UPS Polska Sp. z o.o. informuje o możliwych dodatkowych opłatach związanych  z odprawą celną towarów.

W przypadku gdy odbiorca przesyłki  nie zgadza się na odprawę celną na podstawie faktury już załączonej do przesyłki importowej, ponieważ nie spełnia ona wymagań dla potrzeb odprawy celnej -  i w związku z tym będzie występować do nadawcy o nową fakturę - agencja UPS,  za odprawę na podstawie nowej faktury, pobierze od odbiorcy opłatę w wysokości 500 PLN netto. 

Biorąc pod uwagę powyższe radzimy przy składaniu indywidualnego zamówienia przez pracownika  u dostawcy spoza UE , gdy przewidywany jest transport za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, poinstruować pisemnie dostawcę, aby wartości towaru i koszty transportu podane na dokumentach transportowych były zgodne z wartościami podanymi na zamówieniu i fakturze końcowej wystawionej  dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 Zamówienia w firmie Genscript (USA)-Ważne

W celu zapewnienia sprawnej realizacji zamówień składanych w firmie Genscript (USA) zgodnej z obowiązujacymi procedurami celnymi prosimy przed dokonaniem zamówienia w firmie Genscript o kontakt z Działem Zaopatrzenia/Sekcja Aparatury.

Zasady dot. zamówień produktów pochodzenia zwierzęcego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) bez pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii dopuszcza się przywóz zwierząt kopytnych, ptaków, zwierząt akwakultury, małp (Simiae i Prosimiae), pszczół (Apis mellifera), trzmieli, zającowatych, norek, lisów oraz psów, kotów
i fretek 
wyłącznie z tych państw trzecich lub ich części, które znajdują się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską.

Zwierzęta inne niż określone w art. 13 ust. 1 ww. ustawy mogą być przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa końcowego przeznaczenia, jeżeli na ten przywóz zostało wydane pozwolenie Głównego Lekarza Weterynarii, a przesyłka zwierząt w rozumieniu przepisów o weterynaryjnej kontroli granicznej jest zaopatrzona
w oryginał świadectwa zdrowia wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa trzeciego, z którego są wysyłane zwierzęta. Świadectwo zdrowia powinno:

  1. być sporządzone co najmniej w języku polskim oraz w języku urzędowym państwa trzeciego, z którego są przywożone zwierzęta
  2. potwierdzać, że zostały spełnione wymagania zdrowotne dla zwierząt określone w pozwoleniu wydanym przez Głównego Lekarza Weterynarii oraz zawierać numer i datę wydania tego pozwolenia.

Procedura składania zamówienia – zwierzęta niezharmonizowane

1.Do składania zamówień uprawnieni są pracownicy prowadzący badania, w których konieczne jest korzystanie ze ,, zwierząt niezharmonizowanych''.

2.Do obowiązków Zamawiającego należy wypełnienie wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz oraz przesłanie wniosku wraz z dowodami wniesienia wymaganych opłat do Głównego Inspektoratu Weterynarii na adres:

      Główny Inspektorat Weterynarii

      00-930 Warszawa

      ul. Wspólna 30

 

3.Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz oraz wydane na jego podstawie pozwolenie  może dotyczyć wyłącznie jednej przesyłki zwierząt.

4.Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się nie później niż na 14 dni przed dniem zamierzonego przywozu (wprowadzenia) przesyłki na terytorium Unii Europejskiej.

5.Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz powinien zawierać:

  1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu przywożącego zwierzęta;
  2. określenie gatunku, rodzaju i liczby zwierząt (z podaniem kodu CN);
  3. nazwę państwa nabycia zwierząt;
  4. określenie przejścia granicznego (należy podać nazwę pierwszego przejścia granicznego znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, nawet jeżeli jest ono umiejscowione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
  5. termin zamierzonego przywozu zwierząt.

6.Do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku

Opłata za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia weterynaryjnego na przywóz przesyłki zwierząt zawierającej:

1. a) do 100 gatunków zwierząt wynosi 173,90 zł

2. b) od 101 do 300 gatunków zwierząt wynosi 408,90 zł

3. c) powyżej 300 gatunków zwierząt wynosi 761,40 zł

Dane do dokonania opłaty:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Główny Inspektorat Weterynarii 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

Nr konta: 45 1010 1010 0056 6922 3100 0000 

  1. dowód wniesienia opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – w wysokości 17 zł. Opłatę należy wnieść na konto:

Dzielnica Śródmieście miasta stołecznego Warszawy,

 ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem "opłata skarbowa za...";

7.Pozwolenie na przywóz wydane przez Głównego Lekarza Weterynarii przekazywane jest osobie składającej wniosek, a informacja o wydaniu pozwolenia jest wysyłana na przejście graniczne, przez które zwierzęta będą przywożone na terytorium UE.

Zamawiający przekazuje pozwolenie, o którym mowa w ust.7 do Działu Zaopatrzenia-Sekcji Aparatury w celu wykonania czynności ustalonych w ust.8

8.Do obowiązków Działu Zaopatrzenia-Sekcji Aparatury należy dopełnienie wszelkich czynności formalnoprawnych związanych z odprawą celną.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/pozostale-zwierzeta

 

Procedura składania zamówienia – próbki badawcze i diagnostyczne pochodzenia zwierzęcego

Próbki badawcze i diagnostyczne pochodzenia zwierzęcego nie podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej, natomiast konieczne jest uzyskanie pozwolenia na ich sprowadzenie od Głównego Lekarza Weterynarii.

Próbki przeznaczone do celów innych niż rozwój naukowo-techniczny nie wpisują się w definicję próbki badawczej i diagnostycznej, a ich przywóz może być regulowany odrębnymi przepisami.

Za rozpatrzenie wniosku i wydanie zgody przez Głównego Lekarza Weterynarii nie pobiera się opłat. Natomiast opłatę skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa w wysokości 17 zł należy wnieść na konto:

Dzielnica Śródmieście miasta stołecznego Warszawy,

 ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem "opłata skarbowa za...";

            Dowód wniesienia opłaty należy do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz.

1.Do składania zamówień uprawnieni są pracownicy prowadzący badania, w których konieczne jest korzystanie z próbek badawczych i diagnostycznych pochodzenia zwierzęcego.

2.Do obowiązków Zamawiającego należy wypełnienie wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz oraz przesłanie wniosku do Głównego Inspektoratu Weterynarii  na adres:         

 

Główny Inspektorat Weterynarii

      00-930 Warszawa

      ul. Wspólna 30

 

3.Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz oraz wydane na jego podstawie pozwolenie może dotyczyć wyłącznie jednej przesyłki próbek.

4.Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz powinien zawierać siedzibę oraz adres podmiotu sprowadzającego próbki, opis materiału do badań i jego ilość (np. ilość opakowań jednostkowych), miejsce nabycia oraz miejsce wykorzystania próbek.

5.Pozwolenie na przywóz wydane przez Głównego Lekarza Weterynarii przekazywane jest osobie składającej wniosek.

6.Zamawiający przekazuje pozwolenie, o którym mowa w ust.4 do Działu Zaopatrzenia-Sekcji Aparatury w celu wykonania czynności ustalonych w ust.6

7.Do obowiązków Działu Zaopatrzenia-Sekcji Aparatury należy w szczególności dopełnienie wszelkich czynności formalnoprawnych związanych z odprawą celną.

Niedopełnienie wymogów określonych w niniejszej Procedurze może skutkować odesłaniem lub zniszczeniem przesyłki na koszt Zamawiającego oraz karami finansowymi określonymi obowiązującymi przepisami nałożonymi przez właściwe służby i organy.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/probki-badawcze-i-diagnostyczne